Prawny

Umowa użytkownika Kieslect

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2023 r

Główna zasada

1.1 Kieslect (zwany dalej „Kieslect”) W takim przypadku przypominamy użytkownikowi (użytkownikowi) o przeczytaniu niniejszej Umowy z użytkownikiem (zwanej dalej „Umową”), aby upewnić się, że w pełni rozumiesz warunki tej Umowy przed rejestracją jako użytkownik. Prosimy o uważne przeczytanie i podjęcie decyzji o zaakceptowaniu lub odrzuceniu niniejszej umowy. Nie masz prawa rejestrować się, logować ani korzystać z usług objętych niniejszą Umową, jeśli nie zaakceptujesz wszystkich warunków niniejszej Umowy. Twoja rejestracja, logowanie, używanie itp. zostanie uznane za akceptację niniejszej Umowy i zgodę na związanie się warunkami tej Umowy.

1.2 Użytkownik powinien uważnie przeczytać niniejszą Umowę przed rejestracją i zgodzić się na jej przestrzeganie, zanim zostanie zarejestrowanym użytkownikiem. Po pomyślnej rejestracji użytkownik i Kieslect automatycznie zawierają umowę pomiędzy użytkownikiem, która powinna być związana tą umową. Użytkownicy korzystający ze specjalnych usług lub produktów powinni przed użyciem wyrazić zgodę na akceptację odpowiedniej umowy.

1.3 Niniejsza umowa może zostać w każdej chwili zaktualizowana przez firmę Kieslect, użytkownik powinien niezwłocznie zwrócić na to uwagę i zgodzić się, że produkt ten nie podlega obowiązkowi powiadamiania. Powiadomienie, ogłoszenie, deklaracja lub inna podobna treść tego produktu stanowi część niniejszej Umowy.

Treść usługi

2.1 Specyficzna zawartość Kieslect jest dostarczana przez produkt w zależności od aktualnej sytuacji.

2.2 Ten produkt zapewnia jedynie odpowiednie usługi sieciowe, oprócz odpowiedniego sprzętu powiązanego z usługami sieciowymi (takiego jak komputery osobiste, telefony komórkowe i inne urządzenia podłączone do Internetu lub sieci komórkowej) i wymaganych kosztów (takich jak dostęp do Internetu i płatności za opłaty telefoniczne i opłaty za dostęp do Internetu za korzystanie z sieci komórkowych oraz uiszczanie opłat za telefon komórkowy) ponosi użytkownik.

Konto użytkownika

3.1 System rejestracji produktu, aby zakończyć proces rejestracji i poprzez tożsamość użytkownika, aby stać się formalnym użytkownikiem, możesz otrzymać ten produkt, wymaga, aby użytkownik miał wszystkie przywileje; niecertyfikowani, korzystają jedynie z postanowień dotyczących tego produktu będącego częścią członkostwa. Kieslect ma prawo do zmiany uprawnień członków projektu.

3.2 Użytkownicy mogą rejestrować się wyłącznie zgodnie z wymogami rejestracyjnymi. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa hasła i konta, użytkownik do korzystania z hasła i konta za wszelkie działania spowodowane jakąkolwiek stratą lub szkodami wyrządzonymi przez użytkownika bierze na siebie pełną odpowiedzialność, produkt nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Jeśli użytkownik odkryje, że konto było używane w sposób nieuprawniony lub wystąpiły inne problemy związane z bezpieczeństwem, należy natychmiast zmodyfikować hasło do konta i przechowywać je w bezpiecznym miejscu oraz w razie potrzeby powiadomić produkt. Ten produkt nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne korzystanie z konta w wyniku zachowań hakerów lub zaniedbania użytkownika.

Używaj reguł

4.1 Zgodność z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Chińskiej Republiki Ludowej, w tym między innymi „Przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa systemów informatycznych Chińskiej Republiki Ludowej”, „Przepisami dotyczącymi ochrony oprogramowania komputerowego”, „Najwyższym Sądem Ludowym ds. sieci komputerowej spory autorskie mające zastosowanie do interpretacji szeregu zagadnień ((2004) nr 1), Decyzja Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w sprawie ochrony bezpieczeństwa w Internecie, Przepisy o administrowaniu internetowym serwisem ogłoszeń elektronicznych, Przepisy o Administracja Serwisu Informacyjnego Wiadomości Internetowych, Środki administracyjne dotyczące administrowania prawami autorskimi w Internecie, Regulamin ochrony praw do komunikacji w sieci informacyjnej „oraz inne odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące Internetu komputerowego i praw własności intelektualnej, środki wykonawcze.

4.2 Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za treść samodzielnie opublikowaną, przesłaną lub przesłaną, a wszyscy użytkownicy nie mogą publikować, powielać ani przesyłać żadnych informacji zawierających którąkolwiek z poniższych treści na żadnej stronie tego produktu. W przeciwnym razie produkt ma prawo zająć się i nie powiadomić użytkownika:

Wbrew podstawowym zasadom determinacji konstytucyjnej;
Zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu, ujawnianie tajemnic państwowych, podważanie władzy państwowej i niszczenie jedności narodowej;
Szkoda dla honoru i interesów narodowych;
Podżegać do nienawiści narodowej, dyskryminacji etnicznej i podważać jedność narodową;
Podważać politykę religijną państwa, szerzyć kulty i przesądy feudalne;
Rozsiewaj plotki, zakłócaj porządek społeczny i podważaj stabilność społeczną;
Rozpowszechniaj wulgaryzmy, pornografię, hazard, przemoc, terror lub podżeganie do przestępstwa;
Obrażać lub oczerniać innych, wbrew uzasadnionym prawom i interesom innych osób;
Podżegaj do nielegalnych zgromadzeń, stowarzyszeń, pochodów, demonstracji, gromadź ludzi, aby zakłócać porządek społeczny;
W imieniu nielegalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
Zawierać innych treści zabronionych przez przepisy prawa i regulacje administracyjne.

4.3 W tym między innymi tekst, obrazy, muzyka, filmy, występy oraz produkty audio i wideo, programy komputerowe itp.), które są publikowane lub przesyłane do produktu przez użytkownika (tj. Republika Chińska) Jeśli użytkownik naruszy postanowienia niniejszego artykułu, powodując roszczenie dotyczące produktu przez stronę trzecią, użytkownik powinien otrzymać pełną rekompensatę za wszystkie koszty tego produktu (w tym między innymi różne opłaty kompensacyjne, korzystanie z towary, opłaty dla agencji ds. postępowań sądowych i inne uzasadnione wydatki z tytułu takich wydatków);

4.4 Jeżeli osoba trzecia, która użytkownik opublikowała lub przesłała do produktu informacje o tym produkcie, naruszyła jego prawa i zgodnie z „Rozporządzeniem o ochronie prawa do transmisji sieci informacyjnej” lub odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi do produktu, wyśle informację o prawach , użytkownik zgadza się, że produkt może samodzielnie podjąć decyzję o usunięciu informacji o podejrzeniu naruszenia, chyba że użytkownik przedstawi pisemne dowody wykluczające możliwość naruszenia, produkt nie przywróci automatycznie powyższych informacji;

System usług sieciowych nie może być wykorzystywany do celów niezgodnych z prawem;
Zgodność ze wszystkimi protokołami sieciowymi, przepisami i procedurami związanymi z usługami sieciowymi;
Nie używaj tego produktu do jakichkolwiek działań, które mogą niekorzystnie wpłynąć na prawidłowe działanie Internetu;
Nie używaj tego produktu ze względu na jakiekolwiek niekorzystne skutki dla tego produktu.

4.5 Jeżeli użytkownik podczas korzystania z serwisu naruszy którekolwiek z powyższych postanowień, produkt ma prawo żądać od użytkownika poprawienia lub podjęcia wszelkich niezbędnych działań (w tym m.in. usunięcia zamieszczonych przez użytkownika treści, zawieszenia lub pozbawienia użytkownika prawa aby skorzystać z usługi internetowej).

Ochrona prywatności

5.1 Ten produkt nie jest dostępny publicznie ani dla osób trzecich w celu zapewnienia pojedynczego użytkownika informacji rejestracyjnych i użytkowników korzystających z usług sieciowych przechowywanych w niepublicznej zawartości produktu, ale z następującymi wyjątkami:

Uprzedni dostęp do wyraźnej autoryzacji użytkownika;
Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi;
Zgodnie z wymogami odpowiednich organów rządowych;
W celu utrzymania interesów społeczeństwa.

5.2 Ten produkt może współpracować ze stroną trzecią w celu świadczenia użytkownikowi odpowiednich usług sieciowych. W takim przypadku, jeśli osoba trzecia zgodzi się przyjąć taką samą odpowiedzialność za ochronę prywatności użytkownika jak ten produkt, produkt ma prawo udostępnić osobie trzeciej informacje rejestracyjne użytkownika.

5.3 Bez uszczerbku dla prywatności poszczególnych użytkowników, produkt ten ma prawo analizować całą bazę danych użytkowników i komercyjne wykorzystanie bazy danych użytkowników.

Informacja o prawach autorskich

6.1 Tekst, zdjęcia, pliki audio, wideo i inne prawa autorskie do tego produktu są własnością firmy Kieslect. lub z autorem, z którego można korzystać, bez zgody produktu, nie mogą być powielane.

6.2 Ten produkt ma unikalne logo, projekt układu, układ i inne prawa autorskie należą do Kieslect. z których korzystasz, bez zgody produktu, nie mogą być kopiowane ani powielane.

6.3 Każde użycie tego produktu powinno być oznaczone jako „z Kieslect” i nazwiskiem autora, zgodnie z prawem wymaganym do zapłaty wynagrodzenia, należy powiadomić produkt i autora oraz zapłacić tantiemy i ponieść wszelką odpowiedzialność prawną.

6.4 Ten produkt podlega wykorzystaniu wszystkich utworów do innych celów, w tym między innymi do stron internetowych, magazynów elektronicznych, druków itp., ale autor powiadomi autora przed użyciem i uiści tantiemy zgodnie z branżą.

6.5 Cała zawartość tego produktu reprezentuje jedynie stanowisko i pogląd autora, a ten produkt nie ma nic wspólnego, ponieważ sam autor ponosi całą odpowiedzialność prawną.

6.6 Złośliwe powielanie zawartości tego produktu, produkt zastrzega sobie prawo do odwołania się do prawa.

Oświadczenie o odpowiedzialności

7.1 Użytkownik wyraźnie zgodził się, że korzystanie z usług sieciowych tego produktu, ryzyko i wszelkie konsekwencje będą w całości ponoszone przez użytkownika, Kieslect nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

7.2 Ten produkt nie może zagwarantować, że usługa sieciowa spełni wymagania użytkownika, nie gwarantuje aktualności, bezpieczeństwa i dokładności usług sieciowych.

7.3 Ten produkt nie gwarantuje dokładności i kompletności linków zewnętrznych utworzonych dla wygody użytkownika, a produkt ten nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści znajdujące się na jakichkolwiek stronach internetowych, które w rzeczywistości nie są kontrolowane przez linki zewnętrzne.

7.4 Ten produkt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady w jakości następujących produktów lub usług świadczonych użytkownikowi przez sam produkt oraz za jakiekolwiek straty przez niego spowodowane.

7.5 Produkt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady jakościowe następujących produktów lub usług świadczonych użytkownikowi przez produkt ani za jakiekolwiek powstałe z tego straty:

Ten produkt jest udostępniany użytkownikowi bezpłatnie w ramach różnych usług sieciowych;
Każdy produkt lub usługa prezentowana użytkownikowi w związku z tym produktem.

7.6 Ten produkt ma prawo do tymczasowej lub trwałej modyfikacji lub zakończenia Usługi (lub dowolnej jej części) w dowolnym momencie i bez powiadomienia produkt nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich.

Postanowienia uzupełniające

8.1 Zawarcie, wykonanie i interpretacja niniejszej Umowy oraz rozstrzyganie sporów podlegają prawu Chińskiej Republiki Ludowej.

8.2 Pozostałe warunki niniejszej Umowy pozostają w mocy i wiążące, jeżeli którekolwiek z warunków niniejszej Umowy są w całości lub w części z jakiegokolwiek powodu lub nie są wykonalne.

8.3 Prawo do interpretacji i zmiany niniejszej Umowy przysługuje firmie Kieslect.

Smartwatch Kieslecta

Najwyższa jakość i najlepsza wartość
lepsza technologia.

Dom
Produkty
Kontakt
Sklep
Wózek sklepowy (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.