Zgoda użytkownika

Główna zasada

1.1 Kieslect(Zwana dalej „Kieslect”)W takim przypadku przypomnij użytkownikowi (użytkownikowi) o przeczytaniu niniejszej Umowy użytkownika (zwanej dalej „Umową”), aby upewnić się, że w pełni rozumiesz warunki tej Umowy przed rejestracją jako użytkownik. Prosimy o uważne przeczytanie i podjęcie decyzji o zaakceptowaniu lub odrzuceniu tej umowy. Nie masz prawa do rejestracji, logowania ani korzystania z usług objętych niniejszą Umową, chyba że zaakceptujesz wszystkie warunki niniejszej Umowy. Twoja rejestracja, logowanie, korzystanie itp. zostaną uznane za akceptację niniejszej Umowy i wyrażenie zgody na związanie się jej warunkami.

1.2 Użytkownik powinien uważnie przeczytać niniejszą Umowę przed rejestracją i wyrazić zgodę na jej przestrzeganie, zanim zostanie zarejestrowanym użytkownikiem. Po udanej rejestracji, użytkownik i Kieslect automatycznie tworzą umowę pomiędzy relacją między użytkownikiem, która powinna być związana tą umową. Użytkownicy korzystający ze specjalnych usług lub produktów powinni wyrazić zgodę na zaakceptowanie odpowiedniej umowy przed użyciem.

1.3 Niniejsza umowa może być w każdej chwili aktualizowana przez Kieslect, użytkownik powinien niezwłocznie zwrócić uwagę i zgodzić się, że ten produkt nie podlega obowiązkowi powiadamiania. Powiadomienie, ogłoszenie, deklaracja lub inna podobna treść dotycząca tego produktu stanowi część niniejszej Umowy.

Treść usługi

2.1 Konkretna zawartość Kieslect jest dostarczana przez produkt zgodnie z rzeczywistą sytuacją.

2.2 Ten produkt zapewnia tylko odpowiednie usługi sieciowe, oprócz odpowiednich urządzeń związanych z usługami sieciowymi (takimi jak komputery osobiste, telefony komórkowe i inne urządzenia podłączone do Internetu lub sieci komórkowej) oraz wymaganych kosztów (takich jak dostęp do Internetu i płatności za opłaty telefoniczne i opłaty za dostęp do Internetu za korzystanie z sieci komórkowych oraz uiszczanie opłat za telefon komórkowy) ponosi użytkownik.

Konto użytkownika

3.1 System rejestracji produktu, aby zakończyć proces rejestracji i poprzez tożsamość użytkownika, aby stać się formalnym użytkownikiem, można uzyskać ten produkt wymaga od użytkownika korzystania ze wszystkich przywilejów; nieposiadający certyfikatu korzystają jedynie z postanowień tej części produktu członkostwa. Kieslect ma prawo do zmiany uprawnień członków projektu.

3.2 Użytkownicy mogą rejestrować się wyłącznie zgodnie z wymogami rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa hasła i konta, użytkownika do korzystania z hasła i konta wszelkich działań spowodowanych jakąkolwiek utratą lub szkodą wyrządzoną przez użytkownika do przyjęcia pełnej odpowiedzialności, produkt nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Jeśli użytkownik odkryje, że konto było używane do nieautoryzowanego użytku lub wystąpił inny problem związany z bezpieczeństwem, należy natychmiast zmienić hasło do konta i zachować je w bezpiecznym miejscu, aw razie potrzeby powiadomić produkt. Ten produkt nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne korzystanie z konta w wyniku zachowania hakerów lub zaniedbania użytkownika.

Użyj zasad

4.1 Zgodność z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Chińskiej Republiki Ludowej, w tym między innymi „Przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa komputerowego systemu informacyjnego Chińskiej Republiki Ludowej”, „Przepisami dotyczącymi ochrony oprogramowania komputerowego”, „Najwyższym Sądem Ludowym w sprawie procesu sieci komputerowej spory autorskie dotyczące interpretacji szeregu zagadnień ((2004) nr 1), Decyzja Stałego Komitetu OZPL ds. Ochrony Bezpieczeństwa w Internecie, Przepisy o Administracji Elektronicznym Serwisem Zapowiedzi Internetowych, Przepisy o Administracja Internetowego Serwisu Informacyjnego, Środki administracyjne dotyczące administrowania prawami autorskimi w Internecie, Przepisy dotyczące ochrony praw do komunikacji w sieci informacyjnej oraz inne odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące Internetu komputerowego i praw własności intelektualnej, środki wykonawcze.

4.2 Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane samodzielnie, przesyłane lub przesyłane, a wszyscy użytkownicy nie mogą publikować, reprodukować ani przekazywać żadnych informacji zawierających którąkolwiek z następujących treści na żadnej stronie tego produktu. W przeciwnym razie produkt ma prawo obsługiwać i nie powiadamiać użytkownika:

Wbrew podstawowym zasadom konstytucyjnej determinacji;
Zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu, ujawnianie tajemnic państwowych, podważanie władzy państwowej i niszczenie jedności narodowej;
Uszczerbek na honorze i interesie narodowym;
Podżegać do nienawiści narodowej, dyskryminacji etnicznej i podważać jedność narodową;
Podważać narodową politykę religijną, promować kulty i feudalne przesądy;
Rozpowszechniaj plotki, zakłócaj porządek społeczny i podważaj stabilność społeczną;
Rozpowszechniania nieprzyzwoitości, pornografii, hazardu, przemocy, terroru lub podżegania do przestępstwa;
Obrażać lub oczerniać innych, wbrew uzasadnionym prawom i interesom innych osób;
Podżegać do nielegalnych zgromadzeń, stowarzyszeń, procesji, demonstracji, gromadzić ludzi w celu zakłócenia porządku społecznego;
W imieniu nielegalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
Zawierać jakichkolwiek innych treści zabronionych przez przepisy prawa i przepisy administracyjne.

4.3 W tym między innymi teksty, obrazy, muzyka, filmy, występy i produkty audio i wideo, programy komputerowe itp.), które są publikowane lub przesyłane do produktu przez użytkownika (tj. Republika Chińska) Jeśli użytkownik naruszy postanowienia tego artykułu, powodując roszczenia osób trzecich do produktu, użytkownik powinien otrzymać pełne odszkodowanie za wszystkie koszty tego produktu (w tym między innymi różne opłaty kompensacyjne, korzystanie z towarów, opłaty agencji sądowej i inne uzasadnione wydatki na takie wydatki);

4.4 Gdy strona trzecia, którą użytkownik opublikował lub przesłała do informacji o tym produkcie, naruszyła swoje prawa i zgodnie z „Rozporządzeniem o ochronie praw do transmisji w sieci informacyjnej” lub odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi produktu, wyśle zawiadomienie o prawach , użytkownik zgadza się, że produkt może samodzielnie podjąć decyzję o usunięciu informacji podejrzewanych o naruszenie, chyba że użytkownik przedstawi pisemny dowód wykluczający możliwość naruszenia, produkt nie przywróci automatycznie powyższych informacji;

System usług sieciowych nie może być wykorzystywany do celów niezgodnych z prawem;
Zgodność ze wszystkimi protokołami sieciowymi, przepisami i procedurami związanymi z usługami sieciowymi;
Nie używaj tego produktu do jakichkolwiek działań, które mogą niekorzystnie wpłynąć na prawidłowe działanie Internetu;
Nie używaj tego produktu w przypadku jakichkolwiek niepożądanych skutków dla tego produktu.

4.5 Jeżeli użytkownik naruszy którekolwiek z powyższych postanowień podczas korzystania z serwisu internetowego, produkt ma prawo zażądać od użytkownika poprawienia lub podjęcia wszelkich niezbędnych działań (w tym między innymi usunięcia opublikowanych przez użytkownika treści, zawieszenia lub odebrania prawa użytkownika korzystać z serwisu internetowego).

ochrona prywatności

5.1 Ten produkt nie jest otwarty dla publiczności ani dla osób trzecich w celu dostarczania informacji rejestracyjnych pojedynczego użytkownika i użytkowników korzystających z usług sieciowych przechowywanych w niepublicznych treściach produktu, ale z następującymi wyjątkami:

Uprzedni dostęp do wyraźnej autoryzacji użytkownika;
Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi;
Zgodnie z wymaganiami odpowiednich organów rządowych;
W celu ochrony interesu publicznego.

5.2 Ten produkt może współpracować z podmiotem trzecim w celu świadczenia użytkownikowi odpowiednich usług sieciowych. W takim przypadku, jeśli osoba trzecia zgodzi się przyjąć taką samą odpowiedzialność za ochronę prywatności użytkownika jak ten produkt, produkt ma prawo przekazać stronie trzeciej informacje rejestracyjne użytkownika.

5.3 Bez uszczerbku dla prywatności poszczególnych użytkowników, ten produkt ma prawo do analizy całej bazy danych użytkowników i komercyjnego wykorzystania bazy danych użytkowników.

Informacja o prawach autorskich

6.1 Tekst, zdjęcia, audio, wideo i inne prawa autorskie tego produktu są własnością firmy Kieslect. lub z autorem do korzystania, bez pozwolenia na produkt, nie mogą być powielane.

6.2 Ten produkt ma unikalne logo, projekt układu, układ i inne prawa autorskie należą do Kieslect. korzystać bez pozwolenia na produkt, nie mogą być kopiowane ani powielane.

6.3 Każde użycie tego produktu powinno być oznaczone napisem „z Kieslect” oraz nazwą autora, zgodnie z prawem zobowiązanym do wypłaty wynagrodzenia, zawiadomienia o produkcie i twórcy oraz uiszczenia honorariów autorskich i poniesienia wszelkiej odpowiedzialności prawnej.

6.4 Ten produkt podlega wykorzystaniu wszystkich prac do innych celów, w tym między innymi stron internetowych, czasopism elektronicznych, druków itp., ale autor zostanie o tym powiadomiony przed użyciem i zapłaci tantiemy zgodnie z branżą.

6.5 Cała zawartość tego produktu reprezentuje jedynie własne stanowisko i pogląd autora, a ten produkt nie ma nic wspólnego, sam autor ponosi wszelką odpowiedzialność prawną.

6.6 Złośliwe powielanie zawartości tego produktu, produkt zastrzega sobie prawo odwołania się do prawa

Oświadczenie o odpowiedzialności

7.1 Użytkownik wyraźnie zgodził się, że korzystanie z usług sieciowych tego produktu, ryzyko i wszelkie konsekwencje ponosi wyłącznie użytkownik, Kieslect nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

7.2 Ten produkt nie może zagwarantować, że usługa sieciowa spełni wymagania użytkownika, nie gwarantuje terminowości, bezpieczeństwa i dokładności usługi sieciowej.

7.3 Ten produkt nie gwarantuje dokładności i kompletności zewnętrznych łączy utworzonych dla wygody użytkownika, a ten produkt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści na stronach internetowych, które w rzeczywistości nie są kontrolowane przez zewnętrzne łącza.

7.4 Ten produkt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady jakościowe następujących produktów lub usług świadczonych użytkownikowi przez sam produkt oraz za jakiekolwiek spowodowane przez niego straty.

7.5 Produkt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady jakościowe następujących produktów lub usług świadczonych przez produkt na rzecz użytkownika, ani za jakiekolwiek wynikające z tego straty:

Ten produkt dla użytkownika bezpłatnie do różnych usług sieciowych;
Każdy produkt lub usługa prezentowana użytkownikowi dla tego produktu.

7.6 Ten produkt ma prawo do tymczasowej lub trwałej modyfikacji lub zakończenia Usługi (lub dowolnej jej części) w dowolnym momencie i bez powiadomienia, produkt nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich.

Postanowienia uzupełniające

8.1 Zawarcie, wykonanie i interpretacja niniejszej Umowy oraz rozstrzyganie sporów podlegają prawu Chińskiej Republiki Ludowej.

8.2 Pozostałe warunki niniejszej Umowy pozostają w mocy i są wiążące, jeśli którekolwiek z warunków niniejszej Umowy jest w całości lub w części z jakiegokolwiek powodu lub nie jest wykonalne.

8.3 Prawo do interpretacji i rewizji niniejszej Umowy posiada firma Kieslect.

Wózek sklepowy
Dom
Produkty
Łączność
Sklep
Przewiń na górę
Dzielić się z...